top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej on-line živých lekcí, kurzů a workshopů, video lekcí, kurzů a workshopů, e-booků i osobních lekcí, kurzů a workshopů a jógových pobytů platný od 5.4.2020

Milí návštěvníci webových stránek www.yogita.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých on-line živých lekcí, kurzů a workshopů, video lekcí, kurzů a workshopů, e-booků i osobních lekcí, kurzů a workshopů a jógových pobytů.

Na webových stránkách www.yogita.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o Vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude Váš souhlas opravdu souhlasem.

 

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup video lekcí, kurzů a workshopů a e-booků (dále jen "Produktů") a on-line živých lekcí, kurzů a workshopů a osobních lekcí, kurzů a workshopů a jógových pobytů (dále jen "Služeb") přes webové rozhraní www.yogita.cz

Samotný nákup Produktů a objednávání Služeb a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

2. Nákup Produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Poskytovatelem Vámi jako Kupujícím. Poskytování Služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Kupujícím (jako příjemcem Služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 2. Důležité pojmy (definice)

 3. Objednávka a uzavření Smlouvy

 4. Cena produktů a služeb a platba

 5. Dodací podmínky a storno podmínky

 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 7. Odstoupení od Smlouvy

 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 10. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: 

Mgr. Daniela Komárková

IČ: 06370144

Sídlo: Palackého 76, Moravský Krumlov, 67201

Kontaktní telefon: +420 732 208 768

E-mail: daniela.yogita@gmail.com

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku

Nejsem plátcem DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Poskytovatel“.

2. KUPUJÍCÍ. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Při koupi video lekce, kurzu nebo workshopu a e-booků  se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná on-line živé lekce, kurz nebo workshop a osobní lekci, kurz nebo workshop nebo jógový pobyt a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude Spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Kupující objednáváte produkty i služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním objednávkového formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní naleznete veškeré mé Produkty i Služby s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace Produktů a Služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném Produktu či Služby (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i zálohová faktura na Produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U Služeb je Smlouva uzavřena až v okamžiku zaplacení a připsání platby na můj účet.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat Produkty a Služby přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek Produktů a Služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny osobních lekcí, kurzů, workshopů a jógových pobytů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. workshopů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. 

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu nebo Služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Produkt či Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě v podobě zálohové faktury obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či Služba co nejdříve dodány.

 • Bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu mezinárodní společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

 • V hotovosti a osobně způsobem, který si předem společně dohodneme.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře.

V případě osobní lekce, kurzu, workshopu nebo jógového pobytu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním dané akce byla připsána na můj bankovní účet.

Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

Produkty ani Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

A. Dodací podmínky e-booků a video lekcí, kurzů a workshopů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .pdf nebo obdobném dodán po zaplacení Kupní ceny na elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailové zprávy nebo jako odkaz, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi video nebo živých on-line lekcí, kurzů nebo workshopů Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) - dodáním se pak rozumí zpřístupnění členské sekce po přihlášení. V případě, že jsou pro všechny přihlášené lekce, kurz či workshop otevírány ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce, části kurzu či workshopu zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného v členské sekci nebo v informativním emailu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude Produkt dodán obratem po provedení platby. 

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter Produktů nevznikají náklady na dopravu. 

B. Dodací a storno podmínky osobních lekcí, kurzů a workshopů a jógových pobytů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Osobní lekce, kurz nebo workshop budou dodány (uskutečněny) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat  danou akci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž Vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel lekce, kurzu nebo workshopu. Lekce, kurz nebo workshop se uskuteční pouze v případě, že si je objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení lekce, kurzu nebo workshopu při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na lekci, kurz nebo workshop můžete místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit, a to pouze po předchozí domluvě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. 

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní osobních lekcí, kurzů a workshopů a jógových pobytů a pro osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Všechny informace nesmí být považovány za odborné, lékařské či jiné zdravotní poradenství. Všechny informace, lekce a videa jsou jen doporučením. Autoři se zříkají zodpovědnosti za případná zranění či škody. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.  

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na osobní lekci, kurzu a workshopu a jógovém pobytu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Kupujícího vyloučit z účasti na dané akci či její části v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího z akce nemá tento nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

 

6. STORNO PODMÍNKY: 

V případě, že by osobní lekce, kurz a workshop nebo jógový pobyt byly zrušeny z důvodů na mé straně a Vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení dané akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit.

Pokud je pro danou akci vypsána nevratná záloha (týká se především jógového pobytu), nebude Vám vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter dané akce. 

V případě, že jste již uhradili cenu dané akce a zrušíte účast:

 • nejpozději 21 dní před jejím konáním, vrátím vám 100% ceny zaplacené nad rámec nevratné zálohy, pokud je pro danou akci vypsána (týká se především jógového pobytu).

 • v době 20 až 7 dní před konáním workshopu, vrátím vám 70% ceny zaplacené nad rámec nevratné zálohy, pokud je pro danou akci vypsána (týká se především jógového pobytu).

 • v době 6 a méně dnů před zahájením dané akce, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu, nebo se můžeme dohodnout na převod 50% Vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiného workshopu. 

Při zrušení v případě opravdu závažných důvodů je vrácena celá cena, včetně nevratné zálohy, pokud je pro danou akci vypsána.

 

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (video nebo živé on-line lekce, kurzy a workshopy) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah video nebo živých on-line lekcí, kurzů a workshopů přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání i stahování obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. 

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Doporučené cviky a techniky vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči, slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům

 

3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po úhradě ceny digitálního obsahu obdržíte přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu tak, jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

Video lekce, kurzy a workshopy nebo e-booky:

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit ve lhůtě 15 dní od jejích ouzavření. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, přestože ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele a přestože dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Můžete tedy bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od dodání on-line nebo video lekce, kurzu a workshopy nebo e-booku anebo (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno e-mailem na daniela.yogita@gmail.com nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP.

 

Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto údaje:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Produkt. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. 

Živé on-line nebo osobní lekce, kurzy a workshopy a jógové pobyty:

3. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu - § 1837 písm. j) NOZ (za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném). Máte ovšem možnost storna účasti, jehož podrobnosti jsou uvedeny výše. 

4. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 14 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Poskytovatel vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li Spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení. 

 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese daniela.yogita@gmail.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 5.4.2021 

bottom of page